tel. kontaktowy: (+48) 504 17 36 37  , (+48) 71 733 62 52

Twój koszyk
0 p. - 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty!

Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady działania Internetowego Sklepu kolekcjonerskiego COLLECTION działającego pod adresem www.collection.wroclaw.pl, prowadzony przez COLLECTION, z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Ewidencji działalności gospodarczej – Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 181570, numer NIP 8992490890, numer REGON 020212672.

1.2. Określenia użyte w Regulaminie

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, która zawarła umowę o świadczenie usług abonamentowych.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa.
Cennik – wykaz cen za przedmioty dostępne w sklepie kolekcjonerskim COLLECTION oraz usług transportowych
Sklep – COLLECTION Sklep kolekcjonerski z siedzibą we Wrocławiu
Rachunek – wystawiona przez Sklep faktura/rachunek lub paragon fiskalny
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
Umowa – umowa o świadczenie usług abonamentowych

2. Sprzedaż internetowa

2.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.2. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.collection.wroclaw.pl, a także telefonicznie (+48 504) 17 36 37, e-mailem pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście
2.3. Przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep, które nastąpi maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych.
2.4. Termin płatności za zamówienie wynosi 7 dni kalendarzowych (nie dotyczy przesyłek za pobraniem).
2.5. Sklep w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W takim przypadku kwota pieniężna z tytułu zamówienia podlega zwrotowi Zamawiającemu w terminie do 7 dni.
2.6. Do każdej wysyłki dokładamy paragon fiskalny lub fakturę VAT – na życzenie klienta.
Sklep na życzenie Zamawiającego wystawi fakturę VAT na podstawie paragonu fiskalnego pod warunkiem dostarczenia jego oryginału w terminie 7 dni od daty zakupu – kosztem dodatkowej wysyłki będzie obciążony klient.
2.7. Zamawiający może wycofać złożone zamówienie w terminie 3 dni roboczych.
2.8. Ceny podawane są w PLN, EUR lub USD i zawierają podatek VAT, jeśli występuje. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Do wartości zamówienia należy doliczyć koszt dostawy.
2.9. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia i przewidywany czas dostawy.
2.10. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu (nie dotyczy opcji wysyłki za pobraniem). W przypadku komunikatu: "Produktów zaznaczonych symbolem *** nie ma aktualnie na magazynie w wystarczającej ilości..." czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Wysyłki InPost oraz UPS realizowane są codziennie, natomiast wysyłki Pocztą Polską 2 razy w tygodniu.
2.11. Przewidywany czas dostawy:
- Poczta Polska (przesyłka ekonomiczna) – ok. 4 dni roboczych po dniu nadania;
- Poczta Polska (przesyłka priorytetowa) – następnego dnia roboczego po dniu nadania;
- InPost - ok 2 dni roboczych po dniu nadania;
- Kurier – następnego dnia roboczego
O ile przy danym produkcie nie ma zaznaczonego innego terminu realizacji.
2.12. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności:
- gotówką przy odbiorze (wysyłki za pobraniem oraz odbiór osobisty)
- przelew bankowy
- karta płatnicza
2.13. Zgodnie z z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie został w żaden sposób zniszczony.
2.14. Zgłoszenie zwrotu towaru powinno nastąpić na piśmie i zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko
- adres
- numer rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot kwoty równej cenie towaru
- oryginał paragonu fiskalnego lub faktury
Zwrot następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Koszty wysyłek nie podlegają zwrotowi.
2.15. Minimalna wartość dla zamówień wysyłanych za pobraniem - 30zł.
2.16. Sklep nie gwarantuje realizacji zamówień na produkty oznaczone symbolem ***.
2.17. Minimalna wartość dla zamówień do dokonania zapłaty w formie innej niż odbiór osobisty lub przelew bankowy wynosi 30zł.
2.18. W przypadku anulowania zamówienia z winy klienta Sklep potrąci koszty związane z prowizją za dokonanie płatności innym kanałem niż przelew bankowy. Zapis ten dotyczy także zamówień na produkty oznaczone symbolem ***.

3. Abonament na monety

3.1. Abonament na monety kolekcjonerskie to zamówienie całoroczne (od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do końca roku kalendarzowego.
3.2. Koszt monet w ramach abonamentu:
- GN – 2,5zł/szt lub 115zł/worek (pierwsze 2 monety w przypadku posiadania abonamentu na monety AG lub AU w cenie 2zł/szt)
- 5 zł okolicznościowe - 6,50 zł/szt
- srebrne AG – według cen emisyjnych + marża (monety 10 zł - 6%, monety 20 zł - 5%)
- złote AU – według cen emisyjnych + 5%
3.3. Aby zamówić abonament na monety kolekcjonerskie należy wykupić odpowiedni abonament dostępny na stronie www.collection.wroclaw.pl lub przesłać zamówienie na adres e-mail zawierające:
- imię i nazwisko zamawiającego (lub nazwę firmy)
- adres
- numer telefonu kontaktowego
- adres e-mail
- ilość i rodzaj zamawianych monet z każdej emisji do końca roku
- częstotliwości wysyłek
3.4. Jest również możliwość zamówienia dodatkowych monet, określając ich temat, rodzaj i ilość.
3.5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy kupujący zobowiązuje się do zakupu wszystkich zamówionych w nim monet, co najmniej do końca danego roku kalendarzowego.
3.6. Sklep zobowiązuje się do informowania klientów poprzez e-mail o dacie emisji monet oraz ich terminu płatności.
3.7. Termin płatności wynosi minimum 3 dni robocze przed emisją.
3.8. Koszt wysyłki ponosi Klient.
3.9. Do każdej monety srebrnej i złotej Sklep dołącza bezpłatnie prospekt emisyjny.
3.10. Abonent może zrezygnować z usługi abonamentowej poprzez pisemne oświadczenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Opłata karna za wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia wynosi 50zł brutto.
3.11. Termin realizacji wysyłek abonamentowych – do 7 dni roboczych od emisji.
3.12. W przypadku opóźnienia płatności powyżej 7 dni od daty emisji Sklep może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, a także uzależnić dalszą współpracę od wpłacenia kaucji w wysokości podwójnej opłaty za nieopłacone pozycje (nie dotyczy przesyłek za pobraniem).
3.13. Koszty wysyłki są takie same jak przy Sprzedaży Internetowej. Opłata za wysłany pisemny monit dotyczący płatności 10zł brutto.
3.14. Jeśli na koniec danego roku kalendarzowego kupujący nie podejmie decyzji o rezygnacji z abonamentu, to zostanie on automatycznie odnowiony na rok następny, na zasadach opisanych powyżej.
3.15. W przypadku rezygnacji przez kupującego z przyczyn leżących po jego stronie, z zakupu części lub wszystkich zamówionych monet, ujętych w potwierdzonym przez COLLECTION zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% iloczynu ceny emisyjnej i liczby zamówionych i niezakupionych wartości kolekcjonerskich.
3.16. COLLECTION wprowadza kaucje na abonament monet srebrnych w wysokości 100zł oraz kaucje na abonament monet złotych w wysokości 1000zł. Kaucja rozliczana jest przy emisji grudniowej. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z abonamentu kaucja przepada.
3.17. Klient zobowiązuje się do opłacenia wysyłki przynajmniej na koniec roku lub odbioru monet z danego roku maksymalnie do 31 grudnia w celu zamknięcia roku i rozliczenia abonamentu z danego roku. 

4. Reklamacje

4.1. Przedmiotem reklamacji klienta może być:
- termin realizacji zamówienia
- przedmiot zamówienia
- nieprawidłowe naliczenie opłat.
4.2. Reklamację Klient może wnosić w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przesyłki.
4.3. Reklamacja może być wniesiona przez Klienta pisemnie, telefonicznie, ustnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi dostępnymi na stronie Sklepu.
4.4. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko oraz Adres Klienta
- określenie przedmiotu reklamacji oraz daty zakupu
- oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT
- przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację
- daty otrzymania przesyłki
- wysokość odszkodowania lub innej należności w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty
- numer konta właściwy do wypłaty odszkodowania
- podpis reklamującego w przypadku reklamacji złożonej pisemnie
4.5. Sklep ma prawo wskazać inny podmiot, który na jego zlecenie będzie przyjmował i rozpatrywał reklamacje Klientów.
4.6. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w punkcie 4.4. Regulaminu Sklep niezwłocznie wzywa Klienta do jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sklep pozostawia reklamację bez rozpoznania.
4.7. Sklep potwierdza przyjęcie reklamacji poprzez e-mail lub pisemnie.
4.8. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę otrzymania pisma przez Sklep, datę zgłoszenia telefonicznego, datę otrzymania reklamacji drogą elektroniczną.
4.9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego od jej wniesienia.
4.10. W przypadku uznania reklamacji sklep zwraca koszty wysyłki poniesione przez Klienta zgodnie z najtańszą formą wysyłki.
4.11. W przypadku nieuznania reklamacji koszt ponownej wysyłki do Klienta ponosi Klient.
4.12. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem oraz ze scedowanymi kosztami wysyłki.
4.13. W przypadku odmowy uznania przez Sklep reklamacji w całości lub części Klient może dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym lub polubownym oraz arbitrażowym przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej . Spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5. Rejestracja

5.1. Rejestracja dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i województwa, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
5.2. Klient ma obowiązek aktualizować dane osobowe określone w punkcie 5.1. niniejszego regulaminu.
5.3. Zabrania się usuwania danych w trakcie realizacji zamówienia w Sklepie.
5.4. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Sklep. Wszelkie dane umieszczone przez użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i prawem polskim.
5.5. Dane podane przez Klienta są wykorzystywane przez Sklep i Partnerów w celu realizacji złożonego zamówienia przez Klienta (w tym przedstawiania ofert produktów oraz usług finansowych - tylko w przypadku aktywnej opcji newslettera) oraz do kontaktów z Klientem.
5.6. Klient ma możliwość dostępu i dokonywania zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe Sklepu. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku braku ubezpieczenia przesyłki odpowiedzialność sklepu w przypadku zaginięcia, uszkodzenia lub ograbienia przesyłki to 50zł.
6.2. Klient (Abonent) z chwilą składania zamówienia udziela pełnomocnictwa Sklepowi, w którym upoważnia do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w jego imieniu i na jego rachunek. Pełnomocnictwo dotyczy zlecenia przesyłki poprzez Pocztę Polską.
6.3. Sklep informuje Klientów przy zastosowaniu właściwych środków przekazu o wszelkich zmianach Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.4. W przypadku wprowadzenie zmian do Regulaminu Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w powyższym trybie dokonuje się poprzez pisemne oświadczenia Klienta przesłane na adres Sklepu.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają obowiązujące przepisy prawa.
6.6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2006 roku.
Ostatnia zmiana w regulaminie - 07.02.2012r.

 

 

Sklep stacjonarny: ul. Świeradowska 47b (obok Ferio Gaj przy bankomacie BZWBK).
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.

tel: (+48) 504 173 637
tel: (+48) 71 733 62 52
e-mail: collection@collection.wroclaw.pl
GaduGadu: 2058727

 

Kontakt

Partnerzy

Do góry
W serwisie Collection Numizmatyka wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, prosimy o opuszczenie witryny, ponieważ są one konieczne do jej poprawnego działania. Czytaj dalej…